เปิดบทลงโทษ ความผิดสื่อลามก สูงสุดจำคุกหลายปี!


4 พ.ย. 2563, 16:25

เปิดบทลงโทษ ความผิดสื่อลามก สูงสุดจำคุกหลายปี!มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง ส่งต่อ สื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตาม มาตรา 287/2 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หากกระทำผิด ดังนี้
1. เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า หรือยังนำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไป หรือทำให้ แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
2. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก


3. เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่า มีบุคคล กระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่า สื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคล ใด หรือโดยวิธีใด


©2018 Jaarai. All rights reserved.